torsdag 7 november 2013

UNICEF vill förbjuda barnpornografiska texter

I Sverige har det tidvis förts en högljudd debatt om lagstiftningen angående barnpornografi. Efter det så kallade Mangamålet (wikipedia) har det faktum att även teckningar räknas som olaglig barnpornografi kritiserats av många. Till exempel har riksdagsledamot Maria Abrahamsson för Moderaterna har lagt en motion där hon begär att lagen ska ändras:
Det strider mot sunda förnuftet att teckningar på fiktiva barn i pornografiska sammanhang innebär en kränkning av alla livs levande barn. Men det var faktiskt så som lagstiftaren resonerade när dagens lagstiftning kom till. När det nu har visat sig att Högsta domstolen inte har velat eller vågat underkänna detta absurda resonemang vilar ett tungt ansvar på dagens lagstiftare att göra just detta.
I debatten har flera deltagare (till exempel jag) raljerande frågat sig om varför vi inte också förbjuder barnpornografiska texter och menat att i konsekvensens namn borde även innehav av Vladimir Nabokovs "Lolita" kriminaliseras. Det finns också grupper som menar att det är önskvärt med en sådan utveckling. En av dessa grupper är FN-organet UNICEF.

Sverige har skrivit under FNs Barnkonvention (tillgänglig här) och även det som kallas ett "Fakulativt protokoll till Banrkonventionen angående handel med barn, barnprostitution och barnpornografi". I detta protokolls artikel två finns en definition av barnpornografi:
c) barnpornografi: framställning, av vilket som helst slag, av ett barn som deltar i verkliga eller simulerade oförblommerade sexuella handlingar eller varje framställning av ett barns könsorgan för huvudsakligen sexuella syften
2011 gjorde FN-kommittén för barnets rättigheter en granskning av hur Sverige klarade att leva upp till Barnkonventionens åtaganden (dokumentation här). I slutrapporten ("Barnrättskommittens concluding observations 2011") sägs angående artikel 2(c) citerad ovan:
8.   The Committee is concerned that the State party's declaration to article 2(c), wherein it states it interprets the words 'any representation' in the article as merely pertaining to 'visual representation' of child pornography, hinders the full implementation of the Operation Protocol for dealing with all forms of child pornography.

9. The Committee recommends that the State party consider withdrawing its declaration on article 2(c) in order to give full effect to the Optional Protocol in addressing all forms of child pornography.
Kommittén är alltså oroad över att Sverige svarat att vi tolkar barnpornografi som varande visuella representationer eftersom detta innebär att Sverige inte agerar mot alla typer av barnpornografi. Därför rekommenderar Kommittén att Sverige drar tillbaka sin underskrift av protokollet. Att 'any representation' verkligen ska tolkas som inbegripande text förtydligar UNICEF Sverige i sin kommentar till rapporten ("Kommentarer från UNICEF Sverige på regeringens rapport till FNs barnrättskommitté mars 2011"):
We recommend the Swedish Government to extend the provision of the crime of child pornography to also cover texts and sounds.
Enligt denna tolkning innebär alltså stöd för UNICEF Sveriges kampanj för att göra barnkonventionen till svensk lag (länk) också ett stöd till kriminalisering av innehav av barnpornografiska texter.
---
Tipstack: FN:s barnrättskommitté vill förbjuda texter om sexuella övergrepp mot barn

1 kommentar: