söndag 23 april 2017

Om Vetenskapliga partiet

Intervju med Martin Gustavsson från Vetenskapliga partiet. Ett inlägg i serien Svenska partier.

F: Berätta lite om Vetenskapliga partiet.

Tacksamhet för visat intresse. Vetenskapliga partiet har intentionen att vara ett vetenskapligt alternativ till dagens politik. Vårt generella mål är att göra det bästa för framtidens generationer långsiktigt och vi kommer fram till vad som bör göras genom samtal mellan vetenskapligt lagda människor.

Partiet är därför väldigt påverkbart av människor med hållbara bevis för sin sak, samtidigt är vi inte särskilt påverkbara genom infiltration, s.k. entrism, ej heller känsliga för tabu-beläggning, massmediala drev eller argumentationsfel som annars är vanliga problem för de flesta partier.


F: Är det alltid möjligt för vetenskapligt lagda människor att komma överens om det bästa att göra?

Ja. Det är tror jag. Vi använder s.k. hypotetisk deduktion som princip. Det kan naturligtvis finnas kortsiktigt egoistiska mål som kan förhindra att även en vetenskapligt lagd individ kommer till en sannolik slutsats, men då behövs det endast mer meditation/introspektion så att fokuset på vår gemensamma grundläggande vision blir ett med hela personens system, nämligen det bästa för framtidens generationer. Kommer man inte överens är det mer vetenskapligt arbete eller mer meditation/introspektion som behövs, anser jag.

F: Är partiet bara bekymrat om det bästa för framtida generationer? Är vilka försakelser som helst OK för nuvarande generationer bara de är bäst för framtiden?

Ja. Försakelser är nödvändiga, men inte vilka försakelser som helst. Bara de som leder med förnuft och känsla mot målet som är balans med naturen och det bästa för framtidens generationer. En stor förståelse och enighet måste finnas för det som ska genomföras. Så ska en riktig demokrati fungera. Besluten måste ha stöd hos folket.

F: Är infiltration ett stort problem i dagens partier?

Ja. Det är min uppfattning, även om jag kan ha fel. Är det inte infiltration som förstört Sveriges partier så är det kanske korruption, eller möjligtvis ren dumhet, som ex. beror på alltför flitigt betraktande av utlandsägd eller lands-illojal monopolkapitalistisk media. Jag vet inte vad som är värst.

När jag gick med i Miljöpartiet var det exempelvis ett parti för ekologi, rättvisa, demokrati som var motståndare till kärnkraft. I dag är realpolitiken det motsatta. Miljöpartiet har tagit bort utträdeskravet ur EU som är en icke-ekologisk odemokratisk konstruktion som leder till mer orättvisor. Clownerna i Miljöpartiet har t.o.m. röstat för 30 år till med kärnkraft. Partiets tidigare ledare och många f.d. medlemmar har reagerat mot detta givetvis, precis som jag har gjort.

Socialdemokraterna, innan och med Olof Palme, var likaså ett tydligt nationellt protektionistiskt parti för demokrati och socialism som gjorde det bästa för Sveriges folk. Vi stöttade andra folk internationellt i ex. Sydafrika mot apartheid och i Vietnam mot USA:s imperialism, men det var aldrig något tal om att deras kamp för nationell rättvisa och demokrati skulle realiseras genom någon social dumpning av extrema islamister eller kriminella element i Sverige. Vi delade på jobben och folket som kom kunde integreras relativt effektivt. Idag är Socialdemokraterna ett helt annat parti.

F: Vilken är partiets vision för Sverige?

Vår vision är att framtidens generationer i Sverige ska vara stolta över vad vi gjorde långsiktigt med vårt land.

Vår vision är ett mer vetenskapligt och ekologiskt samhälle som är mer självförsörjande med ett fullt fungerande totalförsvar mot asteroider och supervulkaner, ett modernt och automatiserat Sverige där människorna får mer fritid i naturen och med andra fritidsaktiviteter med bibehållen köpkraft.

Vår vision är ökat inslag av samtalsdemokrati och välinformerade folkomröstningar om ex. EU-medlemskapet, migrationen och om kärnkraften, sådant som berör människorna och gör att de känner sig delaktiga i politiken och känner att de får göra sin röst hörd.

Vår vision är att skapa mer välfärd för alla medborgare, ett samhälle där fattig och rik inte är i konflikt med varandra, där alla har råd att unna sig saker och samtidigt har en rimlig nivå av frihet, ett samhälle där våldtäkter, rån och mordfrekvens är låg och där lyckan för medborgarna är hög.

F: Är asteroider och supervulkaner ett hot som de andra partierna underskattar?

Ja. Jag tror att de underskattar det hotet, jämfört med det monopolkapitalistiskt framdrivna klimathotet. Ett stort asteroidnedslag eller ett supervulkanutbrott kan enligt forskarna innebära flera år utan somrar, särskilt närmare polerna där Sverige befinner sig. Då måste man ha ett väl förberett totalförsvar, kanske rentutav kunna transportera en stor del av befolkningen söderut under några år.

F: Vilka är de idag viktigaste frågorna för partiet?

De tre viktigaste frågorna för partiet är:

Meditation i tystnad, för med ett lugnt öppet sinne kan man se samband och sannolikheter tydligare.
Det kan ex. betyda för Sverige att meditation/introspektion och moralfilosofi kommer stå på skolschemat och att elevernas och lärarnas rättighet till lugn och ro i skolan kommer bli en väldigt hög prioritet. Ingenting får pressa eller stressa eleverna. Så är det inte idag, tyvärr.

Nedväxt till balans med naturen, i Sverige och i världen.
Det kan ex. betyda att invandringen kommer bli mycket begränsad och att barnlösa och familjer med 1-2 barn kommer att favoriseras, kanske att bistånd villkoras genom motprestationer som löser grundproblemen långsiktigt.

Samverkan och enhet mellan människor, men på ett förnuftigt sätt.
Det kan ex. betyda att vi kommer få uppleva ett mer kreativt problemlösande debattklimat i våra politiska rum där både långsiktigt förnuft och känsla är två viktiga delar som leder till mer långsiktiga lösningar som är vetenskapligt grundade och därför kan ena en stor del av Sveriges medborgare.

F: Vissa ser nog inte hur meditation i skolan kan hjälpa Sverige till att bli ett mer modernt och automatiserat samhälle, jämfört med t.ex. matematik eller naturvetenskap?

Det tror jag inte. Det är lätt att inse att man genom meditation skapar lugn och minskad oro för ex. betyg eller vad som sker i elevens hem. Om detta bearbetas och sedan dessa tankar kan släckas ut kan eleven fokusera bättre på ämnet och känna glädje i skolan och sannolikt komma ihåg bättre vad som lärts ut.

F: Vad kan menas med att favorisera barnlösa och få-barns-familjer?

Det kan ex. innebära att flerbarnstillägget dras in och att fler än två barn inte ger några extra bidrag, medan bidraget kanske höjs till familjers första två barn.

F: Vilka realistiska mål har partiet för den närmaste framtiden?

Eftersom partiet är ganska nytt är vi alla eniga i att det huvudproblem som måste överbryggas är 4%-spärren. Vi är därför alla eniga i en bred öppen regnbågsallians med andra partier.


F: Hur stort är Vetenskapliga partiet idag?

Hur många medlemmar vi har svarar vi inte på. Vi avslöjar heller inte deras identiteter såvida de inte vill det, ex. om de vill vara med på valsedeln eller vill bli lokala talespersoner. Hur många röster vi får i opinionsundersökningar kan vi heller inte veta, eftersom detta inte redovisas av opinionsinstituten. Det jag finner mer intressant när missnöjet är stort med politiken är varje partis rent matematiska potential.

F: Om jag förstår det rätt så har Vetenskapliga partiet redan varit politiskt representerat i en kommun?

Nej. Vetenskapliga partiet har inte varit representerat i någon kommun. Kommunpolitik blir endast intressant om Vetenskapliga partiet får många röster i riksdagsvalet genom Valsamverkanspartiet och om det finns ett lokalt intresse för att bedriva en mer vetenskapligt grundad kommunpolitik i kommunerna.

F: Jag syftade på Cornelia Dahlberg. Var inte hon medlem i Vetenskapliga partiet samtidigt som hon satt i kommunfullmäktige?

Nej. Det tror jag inte, men om jag minns rätt har Cornelia Dahlberg som söker namnförslag till ett nytt parti suttit i kommunfullmäktige för Enhet i Norrköping förut, men du kan gärna fråga henne om det är korrekt.

F: Jag blir lite förvirrad angående att bli medlem i Vetenskapliga partiet och att starta ett parti som samarbetar i Valsamverkanspartiet. Är det någon som verkligen blir medlem i partiet?

Då ska jag försöka förklara med olika exempel.

Kristdemokraterna hade alltsedan partiet bildades 1964 legat under 4%-spärren i riksdagsvalen innan de förnuftigt nog valsamverkade sig in i riksdagen tillsammans med Centerpartiet.

Föreställ dig många pyramider som omges av ett kraftfält! Varje pyramid har en vision och en ledare. Pyramidernas storlekar inom kraftfältet beror av antal följare.

Ju fler följare pyramiderna inuti kraftfältet får desto starkare blir kraftfältet. Kraftfältet är Valsamverkanspartiet. En av pyramiderna inuti kraftfältet är Vetenskapliga partiet. En annan av pyramiderna kan vara det parti du tillhör.

Vetenskapliga partiets vision är det bästa för framtidens generationer genom vetenskapliga metoder och genom meditation/introspektion. Andra pyramider kan ha andra visioner, ex. digital direktdemokrati, eller Jesus värderingar, Jämställdhet etc. etc.

Alla partier som medverkar utgör alltså en helhetslösning som löser en mängd olika problem för alla som vill erbjuda folket fler valmöjligheter som dessutom får mandat i riksdagen.

Du kan kanske få ännu mer förståelse om du läser om kända valallianser genom historien?

Javisst har vi medlemmar.

Del två av intervjun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar