onsdag 23 mars 2016

Regeringen vill förbjuda texter om barn som har sex

I februari kungjorde regeringen sin intention att göra FNs Barnkonvention till svenska lag. I tillkännagivandet hänvisas till FN:s barnrättskommitté och dess uppmaning till Sverige att stärka konventionens ställning. Vid den granskning FN:s barnrättskommitté genomförde 2011 av hur Sverige lever upp till konventionen riktades kritik mot Sverige på flera områden. Ett av dessa gäller den svenska lagstiftningen mot barnpornografi.

I Barnkonventionen (tillgänglig här) definieras barnpornografi på följande sätt:
 c) barnpornografi: framställning, av vilket som helst slag, av ett barn som deltar i verkliga eller simulerade oförblommerade sexuella handlingar eller varje framställning av ett barns könsorgan för huvudsakligen sexuella syften
Det speciellt intressanta är framställning, av vilket som helst slag. I  svensk lagstiftning definieras istället barnpornografi som enbart avbildande framställningar (bilder, filmer och så vidare). Barnrättskommittén slår ner på detta och konstaterar i sin slutrapport (tillgänglig här):
8.   The Committee is concerned that the State party's declaration to article 2(c), wherein it states it interprets the words 'any representation' in the article as merely pertaining to 'visual representation' of child pornography, hinders the full implementation of the Operation Protocol for dealing with all forms of child pornography.

9. The Committee recommends that the State party consider withdrawing its declaration on article 2(c) in order to give full effect to the Optional Protocol in addressing all forms of child pornography.
Alltså i korthet: Sverige borde utöka sin lagstiftning till att också gälla andra framställningar, till exempel text, ljud och annat. Att det verkligen är det som avses bekräftar UNICEF Sverige i sin kommentar till slutrapporten:
We recommend the Swedish Government to extend the provision of the crime of child pornography to also cover texts and sounds.  
Och nu ser alltså regeringen ut att vilja gå dem till mötes och kriminalisera texter som beskriver barn som deltar i sexuella handlingar.
Jag har tidigare skrivit om Barnrättskommitténs granskning här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar