tisdag 8 juni 2010

Yttrandefrihet vs. religionsfrihet

Det verkar vara en populär åsikt att publiceringen av Muhammed-teckningar pekat på en konflikt mellan yttrande- och religionsfrihet som nu måste lösas. Detta är dock fel. Vid varje rimlig definition av religionsfrihet finns ingen sådan konflikt. I Europakonventionen om mänskliga rättigheter beskrivs religionsfriheten så här:
Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.
Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.
En längre lista på vad som kan anses ingå i religionsfrihet finns på wikipedia . Från dessa definitioner kan man sluta sig till att religionsfriheten förbjuder att man tvingar muslimer att rita teckningar av Muhammed men inget mer.

Framförallt innebär religionsfrihet inte något speciellt skydd mot att andra människor gör sådant man själv inte vill göra, även om man anser sig kränkt av att andra gör det. Om religionsfriheten skulle ge religiösa rätt att förbjuda andra att göra sådant som de själva anser vara kränkande skulle rätten att rita skämtteckningar vara en liten fråga. Det finns religiösa människor som blir kränkta av andra människors klädsel, av andra människors sexualitet eller av andra människors brist på ansiktsbehåring. Bör vi då ändra lagar även på dessa områden?

Det finns alltså ingen konflikt mellan yttrandefriheten och religionsfriheten. Men det finns en konflikt mellan yttrandefriheten och vissa religiösas uppfattning om hur samhället borde vara. Denna konflikt finns inte bara på yttrandefrihetsområdet utan också på många andra områden. Det finns religiösa som vill hindra andra människor från att utöva sin religion, det finns religiösa som vill slå sina barn, det finns religiösa som vill döda homosexuella. På inget av dessa områden får de något stöd av religionsfriheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar