onsdag 27 mars 2013

Ambres berättar

Ambres är en högre inkarnerad varelse som valt Sture Johansson till sitt instrument för att förmedla kunskap till mänskligheten. En del av denna kunskap finns i boken "möte med Ambres" av Sture Johansson (Sturid, tredje upplagan 1996).

Ambres insikter befinner sig i nyandlighetens mittfåra: inkarnationer, karma, vibrationsnivåer och frekvenser. Genom evigheten väljer en Ryttare sina inkarnationer för att successivt frilägga sitt sanna jag. Modellen för en inkarnerade människa är komplex. Den består av ett dagmedvetande, ett undermedvetande, det omedvetet medvetna, ett mellanmedvetande, flera drömtillstånd och ett övermedvetande som i sin tur står i kontakt med planetmedvetandet.

Varje inkarnation har en grundpersonlighet som dock hindras att uttrycka sig på grund av de många rollgestalter som står i vägen. Rollgestalter skapas av emotionella kriser i livet (eller föregående liv) och tar över personen vid liknande situationer senare. Ett exempel med en person som inför en arg manlig chef reagerar som inför sin far vid en bestraffning i brandomen används genomgående. Det förefaller finns en tydlig släktskap till scientologins dianetik med utrotandet av enneagram som högsta mål.

Som alltid i nyandlig inkarnationslära finns det något otrevligt i att alla händelser som drabbar en person är valda av personen själv. Således är personer som till exempel utsätts för brott eller svälter inte oskyldiga offer utan personer som behövt denna negativa erfarenhet för att komma vidare i sin karmiska utveckling. Detta innebär inte att nyandliga läror direkt lär ut att det är fel att hjälpa andra men det kan ju ändå föra fel. Den antroposofiska idén om barnsjukdomar som hjälpmedel i själens utveckling är ett exempel.

Den kedja av inkarnationer som Ambres beskriver sträcker sig tillbaka i alla fall till växtriket. Men kan man verkligen lära sig något som växt?
Växtriket har ett minne, det har också ett sinne och en viss form av medvetande, men det har inget undermedvetande. Växtriket har syn, hörsel, känsel, lukt och smak sammansatta till ett enda sinne. Kan växter förmedla sig till varandra? Javisst kan de det!
För att vara ett uråldrigt vist väsen har Ambres en väldigt konservativ syn på till exempel manligt och kvinnligt:
Mannen utvecklas naturligtvis ur fadern som regel, men inte alltid. Kvinnan ur modern, men inte alltid. Om fadern är starkt feminin, ologisk och stark känslomänniska och modern mycket logisk och intellektuell, då kan också mansgestalten utvecklas ur modern och kvinnogestalten ur fadern och det kan uppstå starka konflikter däremellan
och homosexualitet: 
I cellminnet finns då en kropp, som är kraftig och muskulös och det är naturligt att den nya kroppen som kvinna får dessa typiskt manliga drag. Och i den första manliga inkarnationen finns cellminnen från alla de tidigare inkarnationerna som kvinna och den nya gestalten får då typiska kvinnliga drag. I detta övergångsskede kan också ske att människor får dragning till sitt eget kön. Ni kallar det för homosexualitet och reagerar många gånger starkt mot det. Men se det som övergående. Ni bör inte fördöma det, men inte heller uppmuntra det, ty det är en avskalningsprocess, som kan ta flera inkarnationer. Men denna process kan bli fördröjd, om man bejakar den alltför mycket.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar